انرژی تاریک کیهانی

آیا آماده پذیرش حقیقت بزرگ در جامعه علمی هستید؟

آیا آماده اید تحولی عظیم در شناخت خلقت عالمی را تجربه کنید؟

آیا آماده تحولی عظیم در تمامی علوم هستید؟

در اینجا علم فیزیک فیزیک،شیمی و نجوم به تنهایی نمیتواند به این  امر  پاسخ دهند! و لازم است که فلسفه به کمک آورده شود تا به بیان مطالعاتی تری بپردازیم و بتوانیم پاسخ را شکوفا کنیم!

H.shahmirza

خواندن ادامه مطلب